2018/19

 

 

Formandsberetning for 2018-19

Mit og bestyrelsens mål, da jeg tiltrådte som ny formand i 2014, var, at vi i løbet af 3-5 år havde en beslutning om etablering af et hospice i Skanderborg. Det betyder, at vi senest i 2020 skal have et tilsagn fra Folketinget, og det, håber vi, kan stadig blive en realitet.

Der blev jo udskrevet valg i juni 2019, hvilket satte mange beslutninger på stand by. Allerede 10. september havde vi foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, der har 29 medlemmer repræsenterende alle folketingets partier, så det var en god mulighed for at tale vores sag og gøre medlemmerne opmærksomme på vores projekt. Efterfølgende har vi sendt et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke med anmodning om et møde. Vi har endnu ikke fået tilbagesvar.

Vi har ligeledes sendt en mail med en del materiale til de folketingsmedlemmer, der er valgt i Østjyllands Storkreds.

I skrivende stund er finansloven ikke forhandlet færdig, så det er vores håb, at der i forhandlingerne når at komme en bevilling til flere hospicer i Danmark på bordet.

Så, lige nu kan vi ikke gøre mere, men håbe – og det skal lykkes – og vi bliver ved til det lykkes.

Vi har i det forgangne år desværre mistet tilsagnet om en grund. Vi har derfor haft møde med borgmester Frands Fischer, og et enigt byråd har givet tilsagn om at være behjælpelig med en grund i Skanderborg, så der er stor velvillighed i byrådet. Vi har også haft møde med borgmester Uffe Jensen fra Odder. De har også der haft vores hospiceprojekt på et byrådsmøde samt til høring i Seniorrådet, og der er også der fuld opbakning til projektet – så de lokale politikere støtter alle op, hvilket er et godt udgangspunkt for os.

Vi har afholdt generalforsamling samt 4 bestyrelsesmøder. Herudover har bestyrelsen været på studietur til HospiceLimfjord i Skive for at få inspiration. Traditionen tro har vi i samarbejde med Skanderborg Fodslaw arrangeret ”Gå for hospice” med en 5 og 10 km gåtur i Skanderborgs dejlige natur, hvor overskuddet ubeskåret er gået til Støtteforeningen.

På HospiceForum Danmarks generalforsamling blev Anders valgt som suppleant, og han kan derfor deltage i deres bestyrelsesmøder, så vi kan være opdateret på, hvad der sker på landsplan, ligesom vi selv har direkte adgang til at få noget drøftet.

HospiceForum Danmark har fået testamenteret et hus samt et kontant beløb fra en familie i Hørning. Vi har her været behjælpelig med det praktiske, til gengæld har vi kunnet sælge noget af indboet samt modtage et sponsorat fra EDC i Skanderborg, Hørning, Ry, der stod for salget af huset.

Vi har efterfølgende indgået en aftale med Per Sloth fra EDC. Det betyder, at hvis man sælger sit hus gennem EDC Skanderborg, Hørning, Ry, vil man få en rabat på 8.000 kr., samtidig med at Støtteforeningen får 4.000 kr. i sponsorat. Man skal blot meddele, at man er medlem af Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Region Midt udgiver hvert år, et ”Notat om anvendelse af hospicepladser i Region Midt”, og heraf fremgår det klart, at der i vores område, stadig er et stort udækket behov for flere pladser. I dag er det på landsplan ca. en tredjedel af borgere, som visiteres til hospice, der af en eller anden grund ikke kommer det, og i vores område er det formentlig ca. halvdelen – det er bare ikke godt nok, så derfor bliver vi ved, indtil vi har fået etableret et hospice i Skanderborg forhåbentlig indenfor få år.

Den store opbakning, der er og altid har været, er af uvurderlig betydning for bestyrelsens arbejde, så tak for det. Herudover en stor tak til bestyrelse, suppleant og revisor for deres store frivillige arbejde for Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Villy Helleskov

formand