Vedtægter

Støtteforeningen for Hospice Østjylland

 

 • 1. Navn og formål

Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Hospice Østjylland”.

Foreningen har hjemsted hos den til enhver tid værende formand

Før Hospice Østjylland er etableret, er formålet:

1   at arbejde for etablering af Hospice Østjylland som selvejende institution i den sydøstlige del af Region Midtjylland, hvor byerne Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Odder og det sydlige Aarhus danner kernen.

2   at udbrede kendskabet til hospicetanken og Hospice Østjylland gennem oplysningsvirksomhed

3   at indsamle økonomiske midler til punkt 1 og 2.

Efter Hospice Østjylland er etableret, er formålet gennem samarbejde med ledelsen:

1   at indsamle økonomiske midler til initiativer til glæde for den selvejende institutions patienter

2   at støtte den selvejende institution og dens patienter med frivilligt arbejde

3   at udbrede kendskabet til Hospice Østjylland gennem oplysningsvirksomhed

 

 • 2. Medlemskab:

Medlemskab af støtteforeningen fås ved henvendelse til bestyrelsen og kan tegnes af enkeltpersoner, ægtepar/samboende eller foreninger/institutioner/ virksomheder.

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår. Første gang fra stiftende generalforsamling til 31.8.2007.

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr svarende til et års kontingent. Herefter betales med virkning fra efterfølgende opkrævningstermin kontingent for et år ad gangen.

Udmeldelse sker ved manglende indbetaling af kontingent.

Medlemskab af støtteforeningen indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter, og kontingentet omfatter det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark.

 

 • 3. Bestyrelsen:

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 7, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende i den nærmeste følgende generalforsamling. Det skal så vidt muligt i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer tilstræbes, at disse vælges med en bred geografisk dækning i Region Midtjyllands sydøstlige del.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, og medlemmerne kan genvælges. 3 medlemmer vælges i ulige år, 4 medlemmer vælges i lige år. Suppleanter, revisor samt revisor suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næst­formand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg. Det tilstræbes, at bestyrelsen inddrager medlemmer fra hele området i udførelsen af støtteforenings arbejdsopgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens – i vedkommendes fravær den fungerende formand – stemmeudslaget.

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen orienterer løbende medlemmerne om sit arbejde.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Bestyrelsen kan ved simpel stemmeflerhed beslutte, at der gives økonomisk støtte til opfyldelse af hospicerelaterede formål til patienter og deres pårørende. Støtten gives på bestyrelsens eget initiativ.

Foreningens forbrug af midler til hospicekendskab skal stå i et forhold til respekten for foreningens økonomiske formåen.

 

 • 4. Regnskab og revision:

Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra 1. september til 31. august.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som ikke samtidig kan være medlem af bestyrelsen.

Revisor og suppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut eller i sikre værdipapirer og bør så vidt muligt være rentebærende.

Foreningens regnskab vil af hensyn til Ligningslovens § 8A hvert år være at forelægge skattemyndigheden.

Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver.

 

 • 5. Generalforsamling:

Den årlige generalforsamling holdes inden udgangen af oktober måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel skriftligt/mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden og ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

 

 • 6. Generalforsamlingens dagsorden:

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor den af loven fastsatte grænse.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Dagsorden til generalforsamlingen skal være:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning + evt. udvalgs beretninger
 • Regnskab fremlægges til godkendelse
 • Budget fremlægges
 • Kontingent for kommende regnskabsår fastsættes
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Valg af revisor suppleant
 • Evt.

Personvalg sker ved skriftlig afstemning. Øvrige afgørelser sker ligeledes ved skriftlig afstemning såfremt flertallet af de fremmødte medlemmer ønsker det. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse samt dokumentation for at kontingentet er betalt. Ved afstemninger gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jfr. § 7 og § 8.

På den stiftende generalforsamling vælges bestyrelsen således, at de 4 først-valgte vælges for 2 år, de efterfølgende 3 valgte vælges for 1 år.

Forslag, der ønskes behandlet og afgjort på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden for bestyrelsen, senest 14. dage før generalforsamlingen.

Der tilkommer hvert medlem én stemme. De i § 2 nævnte virksomheder, foreninger og institutioner m.v. har hver én stemme. Ægtepar/samboende har 2 stemmer.

 

 • 7. Vedtægtsændringer:

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 • 8. Opløsning:

Til foreningens opløsning kræves at mindst halvdelen af samtlige foreningens medlemmer stemmer derfor.

Er mindst halvdelen af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

I fald foreningen opløses, tilfalder foreningens eventuelle midler Hospice Østjylland. Hvis et sådant ikke findes, tilfalder midlerne efter bestyrelsens beslutning et eller flere af områdets nærliggende hospicer og/eller et humanitært formål i nærområdet.

Ved større donationer skal der ved aftalens oprettelse anføres brug af alternativ til Hospice Østjylland, hvis et sådant ikke findes ved foreningens eventuelle ophør.

 

 • 9. Tegning – hæftelse:

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer. Disse repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 9. oktober 2006 med senere ændringer foretaget ved generalforsamling den 4. oktober 2010 og 25. oktober 2016.