Andre nyheder

Nyhed udsendt den 23. april 2924

Vi havde jo, i samarbejde med Hospice Forum Danmark, en Høring på Christiansborg den 10 april. Høringen fandt sted i den ikoniske Fællessal på Christiansborg, en meget flot ramme, hvor ca. 130 deltog, heraf 9 fra vores støtteforening.

Der var rigtig gode indlæg fra de forskellige patientforeninger, politikere og “en samtale” med to pårørende, hvilket var en meget stærk oplevelse, som klart underbyggede, at et ophold på et hospice, kan gøre en stor forskel i en svær tid.
Formanden for Hospice Forum Danmark og undertegnede havde også indlæg, alt sammen styret af journalist og læge Peter Qvortrup Geisling på glimrende vis.

Der var generel stor lydhørhed for den problemstilling vi havde rejst. Meningen med høringen, var bl.a. at få politikerne i tale og tilbagemeldingen fra bl.a. Per Larsen giver os håb om, at der nu sker noget.

Der var den 13. april generalforsamling i Hospice Forum Danmark, hvor Mogens Nørgaard blev valg til ny formand.
Mogens er medlem af regionsrådet i Nordjylland, tidligere medlem af folketinget og formand for hospice Vangen i Nørre Sundby. Vi har aftlat møde med ham i maj, så vi kan få aftalt hvordan vi kommer videre.
Så vi er fulde af fortrøstning.
Rigtig god sommer – der vist nok starter i næste uge.

Med venlig hilsen

Villy Helleskov
formand

“Mail fra Per Larsen”
Først vil jeg gerne takke for en fremragende konference. Det var en fornøjelse at deltage og der kom rigtig mange input og nuancer frem.

For os konservative handler det om en værdig død.
Døden skal være så fredfyldt og smertefri som mulig, og foregår i trygge rammer, både for den døende og de pårørende.
Som velfærdssamfund har vi en forpligtigelse til at sikre en værdig død. Jeg synes selv at palliation skal tilbydes hurtigst muligt, når behovet konstateres. At have en målsætning om at 90 pct. tilbydes palliation inden for 10 dage er simpelthen ikke godt nok. Palliation bør selvfølgelig tilbydes som akuthjælp, efter konstateret behov.  Og i min optik er det hele pakken med kvalificeret personale og i de omgivelser som den døende ønsker, hvad enten det er på hospitalet, i patientens hjem med støtte af den kommunale hjemmepleje og det palliative team, på et palliativt afsnit, eller på hospice.
Altså skal målsætningerne om en værdig død strammes op, og palliation igangsættes hurtigst.
God palliation kræver selvfølgelig, at alle der arbejder med området har den faglighed der er nødvendig. Vi skal derfor sikre så højt et kompetenceniveau som muligt. Vi har uden tvivl behov for flere med højt kompetenceniveau, som også løbende kan lære fra sig og undervise i de nære, så palliation tænkes ind på alle niveauer.
Med flere og flere ældre, vil behovet for mere kapacitet øges. Vi konservative vil gerne sikre, at behovet for hospice pladser er tilstrækkeligt, men der skal også være tilstrækkelig med palliative teams, og andre tilbud, så det er muligt at dække det samlede behov.

Og palliation er ikke kun for kræftramte. Alle har krav på en værdig død, uanset hvor man er i livet og hvad man fejler.
Vi må ikke glemme de pårørende, som er en vigtig ressource. Men ikke en uudtømmelig ressource, for pårørende kan også være hårdt ramte af situationen.

Med venlig hilsen

Per Larsen
MF
Medlem af Folketinget (KF)
Christiansborg
1240 København K

Hvis du ønsker at tilmelde dig, skal du bruge linket : https://hospiceostjyllanddk.nemtilmeld.dk/2/

6. september 2022

Kære støttemedlem.
Vi havde en stand på Kræmmermarkedet i Skanderborg i lørdags, hvor en del af bestyrelsen var tilstede og fik talt med rigtig mange, for at fortælle om foreningen, så det var rigtig positivt.
Der var rigtig mange der meldte sig ind i støtteforeningen – helt nøjagtigt fik vi 90 nye medlemmer, så det var helt vildt og et klart udtryk for, at der er stor opbakning til vores projekt, med at få etableret et nyt Hospice i vores nærområde.
Bestyrelsen er meget glad for den store opbakning, både med de nye medlemmer, men selvfølgelig også fra de over 1.000 medlemmer vi har i forvejen. Det giver energi til bestyrelsesarbejdet og en tro på at vi har en god sag.

Vi havde også en flot gåtur med Skanderborg Fodslav “Gå for Hospice”, hvor vi var små 50, der gik en tur i den flotte natur omkring Skanderborg – hvilket gav en donation på 1.470 kr. til foreningen – så tak til Skanderborg Fodslav og til alle der deltog.
Vi holder generalforsamling den 31. oktober 2022 i Kirkecenter Højvangen, så sæt allerede nu x i kalenderen.
Nærmere indkaldelse senere.

Med venlig hilsen
på hele bestyrelsens vegne

Villy Helleskov
formand

10. maj 2022

Vore lille brochure om arv og gaver til almennyttige foreninger, som vi udarbejdede til sidste årsmøde, har bevirket, at vi i først halvår af 2021/22 fået kr. 15.500 i gaver med skattemæssig fradrag for giver. Det er vi meget taknemmelige for.

Skulle du have lyst til give en gave til vores støtteforening med skattemæssig fradrag i 2022, så skal indbetalingen foretages inden den 31/12 2022 på vores konto i Nordea, reg. nr. 2540 konto 6286586064. Husk at oplyse cpr. nr., så sørger vi for indberetning til SKAT.

11. august 2020

Når hospice er for langt væk

Døende får ikke den nødvendige lindring

Døende borgere med langt til nærmeste hospice får ikke den nødvendige specialiserede lindring. Et nyt notat fra REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, sammenligner den geografiske placering af landets hospicer med patienternes bopælskommune.

Med notatet tegner der sig et klart billede for hele landet af, at patienter med bopæl i samme kommune som et hospice udgør en markant større andel end patienter fra andre kommuner.

I de områder, hvor forskellen er størst, får to døende borgere fra hospicets hjemkommune en indlæggelse, mens det kun er 1 døende borger i kommuner uden hospice.

”Det strider både mod tanken om lige adgang til sundhedsydelser og mod selve kernen i det værdigrundlag, man arbejder efter på et hospice. Alle døende og deres pårørende skal have adgang til den rette omsorg, lindring og støtte, når de har behov for den, uanset hvem de er og hvor de befinder sig” – Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark.

Ifølge Hospice Forum Danmark må der nye initiativer til for, at alle får den lindring, som de har brug for ved livets afslutning.

”Der er både brug for at overveje, om der er hospicepladser nok, og om der bør oprettes flere hospicer, der hvor behovet er størst. Eksempelvis i Region Hovedstaden, hvor en tredjedel af de relevante patienter afvises pga. pladsmangel. Også på Fyn og i området syd for Aarhus (Skanderborg/Odder) ser vi et behov for nye hospicepladser. For de egne, hvor befolkningstætheden er en udfordring, har vi gode erfaringer med tværgående samarbejder, som kan udbredes. Det gælder eksempelvis Diakonissestiftelsens hospice, der har et organiseret samarbejde med Bornholms Hospital” – Olav Nørgaard, formand for Hospice Forum Danmark.

Behovet for at få set på både antallet af hospicepladser, antallet af hospice og alternative løsninger bliver kun større med den demografiske udvikling. Der vil, ifølge Danmarks Statistik, være 59 % flere personer over 80 år i Danmark i 2030 sammenlignet med i dag.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:
Olav Nørgaard, Landsformand Hospice Forum Danmark, Tlf.: 29 44 54 38

Villy Helleskov, formand for Støtteforeningen for Hospice Østjylland, der arbejder for etablering af et hospice i Skanderborg, Tlf.: 40 28 77 03

Notatet kan hentes her: https://www.hospiceforum.dk/media/Hospice_minirapport_12-05-20.pdf?rev1

Notatet er udarbejdet af REHPA, Nationalt Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
Kontakt: Anette Fly Haastrup, kommunikationskonsulent, Tlf: 21 74 73 72

Hospice Forum Danmark´s generalforsamling 2018.

Den 18. april afholdtes generalforsamling i Hospice Forum Danmark. Velbesøgt og med en flot beretning ved formanden Olav Nørgaard. Beretningen kan læses på Hospice Forum Danmark´s hjemmeside, men jeg vil alligevel hæfte mig ved formandens argumenter for flere hospicepladser.

I dag, er det stort set kun borgere med kræftsygdomme, som visiteres til hospice-ophold, hvorimod der i ex. England er alle andre sygdomme, som også giver adgang til hospiceophold. Og den dag, det forhåbentlig også bliver virkelighed i Danmark, vil det lægge et betydeligt pres på vores lands/regionspolitikere for at øge antallet af hospicepladser, som jo allerede i dag er i underbalance.

Endvidere nævnte Olav Nørgaard i sin beretning, – det beskrivende talmateriale, som vores lokale formand Villy Helleskov havde været behjælpelig med at få fremskaffet og behandlet, så det på en overskuelig måde fortæller om behovet for flere pladser.

Søren Erik Pedersen

Skanderborg, den 10. april 2019

Nyt medlem af bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Niels Rosenberg fra Odder er indtrådt i bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Vi er meget glade for, at Niels har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen, trods hans mange andre gøremål.

Niels har deltaget i et bestyrelsesmøde og man fornemmer straks, at han er et engageret menneske med en stor viden og netværk som vi har brug for. Endvidere er det vigtigt for os at Odder området er repræsenteret i bestyrelsen jvnf. vores vedtægter, hvoraf det fremgår, ”at ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal det  tilstræbes, at disse vælges med en bred geografisk dækning i Region Midtjyllands sydøstlige del”.

Vi har ikke så mange medlemmer i Odder området, og det håber vi Niels kan være med til at ændre, da et kommende hospice i Skanderborg også vil dække Odder området.

Der mangler i høj grad et hospice i vores nærområde, da det kun er omkring halvdelen, af de der kunne have god gavn af et hospicetilbud der får tilbuddet, da der er alt for få pladser til rådighed.

Hvis man ønsker at blive medlem, kan det bl.a. ske på vores hjemmeside www.hospiceostjylland.dk hvor man også kan få en del oplysninger om foreningen.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Niels.

Villy Helleskov

Formand for Støtteforeningen for Hospice Østjylland

Brev fra Henny Hove, kontaktperson for vågetjenesten i Odder oktober 2019.

Hospice behov i Østjylland.

Hospice ophold er et godt tilbud til borgere med en uhelbredelig sygdom,- uden mulighed for helbredende behandling. Hvor den palliative indsats betyder at man i omsorg og pleje forsøger at give den døende mulighed for at opleve mening og kvalitet i livet på trods af sygdom og lidelse

En borgere har udtrykt ” Det er ikke et spørgsmål om, hvor længe jeg lever, men hvordan ”,

Mange borgere er ensomme, har måske ingen pårørende eller netværk mere, når livet gør ondt,

er bange, angst og har behov for omsorg, tryghed og regelmæssighed.

Der bør altid være mulighed for en hospice plads til en borger, der er henvist og visiteret til hospice

Der er stort behov for hospice her i det lokale Østjylland.

Vågerne oplever, at der er borgere, der aldrig når den livsværdi pleje og omsorg et hospice giver,  men slutter på sygehuset.

Der er også venteliste på plejecentrene.

Grib dagen:

”Lykken er der, hvor livet er”

Hilsen Henny Hove

Kontaktperson for vågetjenesten i Odder

Støtte til hospice er et langt, sejt træk

15. november 2019 TEMAER: STØTTEFORENINGER

Man skal have det lange lys på, når man er støtteforening. Her fortæller to aktive bestyrelsesmedlemmer fra hver sin støtteforening, hvad der motiverer og driver dem i arbejdet.

Støtteforeningen for Hospice Østjylland har eksisteret i 14 år uden at det er lykkedes at få et hospice. Men foreningen kæmper konstant. Og da de nye folketingsudvalg havde konstitueret sig efter valget, var bestyrelsen for Hospice Østjylland blandt de første til at få foretræde for folketingets sundheds- og ældreudvalg på Christiansborg.

Formålet var at fortælle folketingspolitikerne, at der mangler et hospice i den syd- og østlige del af RegionMidt.

I spidsen for bestyrelsen for støtteforeningen for Hospice Østjylland er Villy Helleskov. Han er tidligere sygehusdirektør for Skejby Sygehus og havde egentlig ikke planer om at skulle holde møder og lave alt for mange aftaler, når han gik på pension. Men han fik en opringning fra Troels Dolmer, som er tidligere formand for støtteforeningen og valgte efter en tænkepause at træde til.

Villy Helleskov har været formand for støtteforeningen siden 2015.

Hvad er det, der driver dig?

– Jeg kæmper, fordi jeg kan se, at der er nogen, der har et behov for noget, som de ikke kan få, siger Villy Helleskov.

– Der er i vores område er et stort udækket behov for hospicepladser og der er en meget lav andel af befolkningen i området omkring Skanderborg og Odder, som kommer på hospice.

Generelt er det meget få, der kommer på hospice; det er promiller af befolkningen. Hvis man har et behov for at komme på hospice og er visiteret til det, så dur det altså ikke at vente! Man kan vente på en hofteoperation, men hvis lægerne har visiteret én til en hospiceplads, så er der kort tid tilbage at leve i. Gennemsnitstiden på hospice er 20 dage.

Hvordan holder I gejsten oppe, når nu resultaterne udebliver?

– Helt ærligt, så svinger det da også og nogen gange må man tænke, hvad gør vi nu? Men det, der holder mig og de andre fra bestyrelsen i gang er, at tallene fra regionen så tydeligt viser, at der er en meget stor skævhed. Og at jeg fra vågekoner og andre, som kommer til vores generalforsamlinger får fortalt, at der er nogle, som ikke får den afslutning på livet, som kunne være god både for dem og for de pårørende. Det har jeg svært ved at leve med, siger Villy Helleskov og indrømmer, at han er overbevist om, at Hospice Østjylland kommer på finansloven.

– Vi tæppebomber politikerne, indtil det sker, som han tørt konstaterer.