2018/19

Resultatopgørelse for 2018-2019

Indtægter

Realiseret

114.730

Budget

74.500

Realiseret s.å.

74.932

 
Udgifter 23.308 31.100 18.955  
Resultat 91.422 43.400 55.977  
 
Resultatopgørelse for 2018-2019        
Indtægter Realiseret Budget 2017-2018  
 
Medlemskontingent 70.550,00 70.000,00 57.700,00  
Medlemsgaver 4.396,00 3.000,00 2.900,00  
Sponsorstøtte 27.500,00 0,00 8.890,55  
Arrangementer 1.670,00 1.000,00 1.100,00  
Salg af postkort og trøjer 520,00 500,00 530,00  
Salg af indbo 10.094,00 0,00 0,00  
Indtægter i alt 114.730,00 74.500,00 74.932,33  
 
 
Udgifter Realiseret Budget 2017-2018  
 
Mødeudgifter og generalforsamling 2.902,30 3.000,00 2.368,90  
Markedsføring 300,00 4.000,00 4.050,00  
Hjemmeside 228,00 500,00 228,00  
Kontingenter 3.621,00 4.000,00 3.585,00  
Porto 4.090,00 3.500,00 1.192,00  
Kontorartikler 447,19 500,00 349,95  
Regnskabssystem 1.000,00 1.000,00 1.000,00  
Annoncering 1.284,75 1.100,00 1.056,25  
Foredragsholdere m.m. 0,00 5.000,00 0,00  
Gaver – Blomster 685,00 500,00 0,00  
Kurser og studieture 1.584,00 3.000,00 1.904,00  
Udgifter ved arrangementer 0,00 0,00 0,00  
Øvrige omkostninger og gebyr 3.449,52 3.000,00 1.783,87  
Renter 3.716,20 2.000,00 1.437,09  
Udgifter i alt 23.307,96 31.100,00 18.955,06  
 
Årets resultat 91.422,04 43.400,00 55.977,27  
 
 
Balance        
Aktiver   31/8 2019 31/8 2018  
 
Jyske Bank, driftskonto 11.126,56 15.704,52  
Jyske Bank, foreningskonto 974.352,17 879.352,17  
Aktiver i alt   985.478,73 895.056,69  
 
 
Passiver        
 
Egenkapital 1/9 2018 894.056,69 838.079,42  
Årets resultat 91.422,04 55.977,27  
Egenpapital 31/8 2018   985.478,73 894.056,69  
 
Gæld 0,00 1.000,00  
Passiver i alt   985.478,73 895.056,69  
 
 
Vi har på bestyrelsens vegne aflagt foranstående årsregnskab for Støtteforeningen
for Hospice Østjylland.
Skanderborg, den 1. oktober 2019.
Villy Helleskov Anders Christiansen
Formand Kasserer
Jeg har revideret foranstående årsregnskab for Støtteforeningen for Hospice
Østjylland der omfatter balance pr. 31. august 2019 samt resultatopgørelse for
perioden 1. september 2018 – 31. august 2019.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
resultat for regnskabsåret og den finansielle stilling pr. 31. august 2019.
Skanderborg, den 1. oktober 2019
H. C. Jensen
Revisor

 

 

  2019/20 2018/19
Indtægter Budget Realiseret
Medlemskontingent 72.000,00 70.550,00
Medlemsgaver 4.000,00 4.396,00
Sponsorstøtte 1.000,00 27.500,00
Arrangementer 1.500,00 1.670,00
Salg af postkort og trøjer 500,00 520,00
Renteindtægter 0,00 10.094,00
Indtægter i alt 79.000,00 114.730,00
Udgifter Budget Realiseret
Mødeudgifter og generalforsamling 3.000,00 2.902,30
Markedsføring 4.000,00 300,00
Hjemmeside 500,00 228,00
Kontingenter 4.000,00 3.621,00
Porto 3.500,00 4.090,00
Kontorartikler 1.000,00 447,19
Regnskabssystem 1.000,00 1.000,00
Annoncering 1.300,00 1.284,75
Foredragsholdere m.m. 5.000,00 0,00
Gaver – Blomster 700,00 685,00
Kurser og studieture 3.000,00 1.584,00
Udgifter ved arrangementer 0,00 0,00
Øvrige omkostninger og gebyr 5.000,00 3.449,52
Renter 4.000,00 3.716,20
Udgifter i alt 36.000,00 23.307,96
Årets resultat 43.000,00 91.422,04