2015/16

Resultatopgørelse for 2015-2016    
Indtægter Realiseret Budget
Medlemskontingent 70.300,00 80.000,00
Medlemsgaver 4.840,00 8.000,00
Sponsorstøtte 1.320,00 0,00
Arrangementer 29.000,00 0,00
Salg af postkort og trøjer 600,00 2.000,00
Renteindtægter 5.198,02 5.000,00
Indtægter i alt 111.258,02 95.000,00
Udgifter    
Mødeudgifter 1.752,26 4.000,00
Markedsføring 1.592,50 8.000,00
Hjemmeside 2.939,25 0,00
Kontingenter 2.796,00 3.600,00
Porto 6.737,58 7.000,00
Kontorartikler 919,80 1.000,00
Regnskabssystem 2.386,25 6.000,00
Annoncering 926,50 0,00
Foredragsholdere m.m. 6.622,00 6.000,00
Gaver – Blomster 1.380,00 5.000,00
Kurser og studieture 653,40 5.000,00
Udgifter ved arrangementer 14.406,74 0,00
Øvrige omkostninger og gebyr 770,00 1.000,00
Udgifter i alt 43.882,28 46.600,00
Årets resultat 67.375,74 48.400,00
Balance    
Aktiver 31/8 2016 1/9 2015
Jyske Bank, driftskonto 370.807,82 89.955,15
Jyske Bank, rentegaranti 421.039,88 415.841,86
Jyske Bank, foliokonto 0,00 218.674,95
Aktiver i alt 791.847,70 724.471,96
Passiver    
Egenkapital 1/9 2015 724.471,96 677.901,78
Årets resultat 67.375,74 46.570,18
Egenkapital 31/8 2016 791.847,70 724.471,96
Gæld 0,00 0,00
Passiver i alt 791.847,70 724.471,96
Vi har på bestyrelsens vegne aflagt foranstående årsregnskab for Støtteforeningen  
for Hospice Østjylland.  
 
Skanderborg, den 23. september 2016  
 
       
 
Villy Helleskov Line Rudbeck  
Formand Kasserer  
 
 
 
Jeg har revideret foranstående årsregnskab for Støtteforeningen for Hospice  
Østjylland, der omfatter balance pr. 31. august 2016 samt resultatopgørelse for  
perioden 1. september 2015 – 31. august 2016.  
 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens  
resultat for regnskabsåret og den finansielle stilling pr. 31. august 2016.  
 
Skanderborg, den 23. september 2016  
 
 
 
Anders Christiansen  
Revisor