2013/14

Støtteforeningen for Hospice Østjylland
Resultatopgørelse for tiden 1. september 2013 – 31. august 2014
Indtægter:
Medlemskontingenter 79.100,00
Medlemsgaver 8.299,00
Renteindtægter 17.750,90
Indtægter i alt 105.149,90
Udgifter:
Møder 5.348,44
Markedsføring 1.267,50
Kontingenter 0,00
Porto 17.143,51
Kontorartikler 5.464,33
Annoncering 4.335,85
Gaver, blomster mv. 6.823,39
Advokatsalær vedr. placering af hospice 11.300,00
Kursus palliation 2.993,75
Diverse 470,00
Udgifter i alt 55.146,77
Årets overskud 50.003,13
Balance pr. 31. august 2014
Aktiver:
Indestående i Jyske Bank:
Foliokonto 61.314,40
Rentegarantikonti 616.587,38
Aktiver i alt 677.901,78
Passiver:
Egenkapital:
Saldo pr. 01.09.2013 627.898,65
Årets overskud 50.003,13
Passiver i alt 677.901,78
Skanderborg, den 24. september 2014
Line Rudbeck
kasserer
Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg revideret ovenstående resultatopgørelse
for tiden 1. september 2013 – 31. august 2014 og balance pr. 31. august 2014, og herunder
har jeg kontrolleret bankindeståendet.
Verner Dalager-Pedersen