2012/13

Støtteforeningen for Hospice Østjylland
Resultatopgørelse for tiden
1. september 2012 – 31. august 2013
Indtægter:
Medlemskontingenter 2.250,00
Medlemsgaver 0,00
Sponsorstøtte 0,00
Salg af postkort mv. 200,00
Tilskud 0,00
Diverse 0,00
Renteindtægter 17.491,14
Indtægter i alt 19.941,14
Udgifter:
Møder 6.412,00
Markedsføring 15.518,50
Kontingenter 0,00
Porto 5.680,30
Kontorartikler 424,00
Annoncering 1.836,65
Leje af lokaler 0,00
Foredragsholdere mv. 6.858,00
Gaver, blomster mv. 965,00
Diverse 406,79
Tilskud projektering hospice 0,00
Udgifter i alt 38.101,24
Årets underskud -18.160,10
Balance pr. 31. august 2013
Aktiver:
Indestående i Jyske Bank:
Foliokonto 9.062,17
Rentegarantikonti 618.836,48
Aktiver i alt 627.898,65
Passiver:
Egenkapital:
Saldo pr. 01.09.2012 646.058,75
Årets underskud -18.160,10
Passiver i alt 627.898,65
Silkeborg, den 29. september 2013
Chr. Overdal Aagaard
kasserer
Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor
har jeg revideret ovenstående resultatopgørelse
for tiden 1. september 2012 – 31. august 2013
og balance pr. 31. august 2013, og herunder
har jeg kontrolleret bankindeståendet.
Verner Dalager-Pedersen