2011/12

Støtteforeningen for Hospice Østjylland
Resultatopgørelse for tiden 1. september 2011 – 31. august 2012
Budget
Indtægter:
Medlemskontingenter 143.600,00 150.000
Medlemsgaver 15.395,00 20.000
Sponsorstøtte 1.300,00 70.000
Salg af postkort mv. 4.800,00 10.000
Tilskud 4.615,00 0
Diverse 1.158,00 1.000
Renteindtægter 10.304,17 10.000
Indtægter i alt 181.172,17 261.000
Udgifter:
Møder 3.921,45 4.000
Markedsføring 2.535,00 3.000
Kontingenter 8.097,00 10.000
Porto 13.722,00 15.000
Kontorartikler 2.709,05 3.000
Annoncering 4.095,15 10.000
Leje af lokaler 500,00 1.000
Foredragsholdere mv. 9.652,04 15.000
Gaver, blomster mv. 3.802,55 5.000
Diverse 455,00 12.000
Tilskud projektering hospice 0,00 200.000
Udgifter i alt 49.489,24 278.000
Årets overskud 131.682,93 -17.000
Balance pr. 31. august 2012
Aktiver:
Indestående i Jyske Bank:
Foliokonto 44.713,41
Rentegarantikonti 601.345,34
Aktiver i alt 646.058,75
Passiver:
Egenkapital:
Saldo pr. 01.09.2011 514.375,82
Årets overskud 131.682,93
Passiver i alt 646.058,75
Silkeborg, den 25. september 2012
Chr. Overdal Aagaard
kasserer
Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg revideret ovenstående resultatopgørelse
for tiden 1. september 2011 – 31. august 2012 og balance pr. 31. august 2012, og herunder
har jeg kontrolleret bankindeståendet.
Verner Dalager-Pedersen

 

 

“Alle,der ønsker det, har krav på at komme på hospice for at kunne afslutte livet på en værdig måde” siger Villy Helleskov, bestyrelsesformand “Hospice skal være et tilbud