2008/09

Støtteforeningen for

Hospice Østjylland.

 

 

Regnskab for perioden 1. september 2008 til 31 august 2009. (3.regnskabsår)

 

 

Indtægter:                                                                                                                                      Note

 

Medlemskontingenter                                  kr.   108.863,00                                                                1

Støtte / Gaver                                           kr.     40.760,00                                                                2

Foreningstilskud                                          kr.       7.000,00

Salg af postkort                                          kr.       8.650.50

Indtægt v/forårsmøde                                  kr.       6.035,00

Renteindtægt                                              kr.       1.993.35

Indtægter total                                         kr.   173.301.85                  kr. 173.301,85

 

Udgifter:

 

Kontingent Hospice Forum                          kr.       7.146,00

Markedsføring                                            kr.     12.340,32                                                                3

Porto                                                         kr.       2.718,00

Kontorartikler                                             kr.       2.271,35

Mødeudgifter                                             kr.     22.945,31                                                               4

Gaver                                                        kr.         918,00

Gebyrer                                                     kr.         140,00

Diverse udgifter                                          kr.       1.956,14                   

Udgifter total                                                                 kr.     50.435,12                  kr.   50.435,12

 

Årets overskud 2008/09                                                                     kr. 122.866.73

 

Balance pr. 31. august 2009

 

Aktiver:

Indestående i A/S Jyske Bank                                                                kr.215.080,80

Foliokonto nr. 7176 122705-8 kr. 115.080.80

Aftalekonto nr. 7178 109447-0                     kr. 100.000,00

 

Passiver:

Egenkapital:

Saldo pr. 1. september 2008                        kr.   76.039,07

Årets overskud                                           kr. 122.866,73                      kr. 198.905,80

Forudbetalte kontingenter for 2009/10                                                      kr.   16.175,00

 

kr. 215.080,80

Silkeborg, d. 8.oktober 2009

 

Chr.Overdal Aagaard,

kasserer.

 

Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg revideret ovenstående driftsregnskab for tiden 1. september 2008 – 31.august 2009 og balance pr. 31.august 2009, herunder har jeg kontrolleret bankindeståendet.

 

Verner Dalager-Pedersen

 

Noter til regnskab 2008/09 for Støtteforeningen Hospice Østjylland. (3.regnskabsår)

 

Note 1: Kontingenter:

 

Indbetalt af medlemmer i 2008/09 (48.950+76.088–16.175) kr. 108.863,00

 

Medlemstal pr. 31/8 – 2008:                        1112

Nye medl. – afgang 08/09 :(405 – 18) =       387

Medlemstal pr. 31/8 – 2009 :                  1499

 

 

Note 2: Støtte og gaver:

Fra medlemmer                                                                kr. 18.760,00

Fra virksomheder                                                             kr.   2.000,00

Fra loge                                                                           kr. 20.000,00

Total                                                                               kr. 40.760,00

 

Note 3: Markedsføring:

Vedligeholdelse af hjemmeside,                                         kr. 2,535,00

Annoncering, generalforsamling + forårsmøde,                   kr. 4.392,19

Anskaffelse af 2 Roll-Up standere,                                    kr. 4.414,38

Diverse udgifter,                                                               kr.     998,75

Total                                                                               kr.12.340,32

 

Note 4: Mødeudgifter:

 

Honorarer til foredragsholder generalforsamling 08

og forårsmøde 2009                                                          kr. 12.652,80

Fortæring generalforsamling 08,                                         kr.   1.019,00

Forårsmøde lokaleudgifter m.m.                                        kr.   6.350,00

Deltagelse i kurser samt Årsmøde Hospice Forum             kr.   2.453,51

Bestyrelses – og udvalgsmøder                                         kr.     470,00  

Total                                                                               kr. 22.945.31

 

 

8.oktober 09,

Chr.Overdal Aagaard

Kasserer

 

 

 

Budget

1.september 2009 til 31. august 2010.

Indtægter:                                                                                                                 Note

Kontingenter fra medlemmer                                       kr. 135.000                         1

Gaver – donationer og støttebeløb                               kr.   25.000                         2

Tilskud + salg af postkort m.m.                                     kr.   15.000                         3

Renteindtægter                                                              kr.     6.000

Diverse indtægter                                                          kr.     2.000

Indtægter total:                                                            kr. 183.000   kr. 183.000

 

Udgifter:

Kontingent Hospice Forum                                            kr.     7.000

Markedsføring                                                               kr.   12.000                         4

Mødeudgifter                                                                kr.   20.000                         5

Tryksager                                                                       kr.   10.000                         6

Kontorartikler                                                                kr.     3.000

Porto                                                                              kr.     4.000

Gaver                                                                             kr.     2.000

Diverse udgifter                                                             kr.     2.000

Udgifter total:                                                               kr.   60.000   kr.   60.000

Budget overskud                                                                                kr. 123.000

 

 

Silkeborg,okt. 2009

Chr.Overdal Aagaard,

kasserer

 

 

Note 1 Kontingenter er sammensat af :                                                                              Regnskab 2008/09

a.       Nye medlemmer 16 maj – 31. Aug.09    kr.   16.175

b.      ”Gamle”medlemmer, – 10%                       kr. 102.500

c.       Nye medlemmer 1/9-30/4-10                    kr.   16.325

Total                                                                             kr. 135.000                                    kr. 108.863

 

Note 2 Gaver, donationer og støttebeløb:

a.       Medlemmer                                                     kr.   15.000                                     kr.  19.000

b.      Donationer                                                        kr.     5.000                                     kr. 20.000

c.       Virksomheder                                                  kr.     5.000                                     kr.    2.000

Total                                                                             kr.   25.000                                     kr . 41.000

 

Note 3 Tilskud + salg postkort omfatter:

a.       Tilskud Skanderborg kommune                kr.   7.000                                      kr.     7.000

b.      Salg af postkort og andet                                                          kr.   8.000                                      kr.     9.000

Total                                                                             kr. 15.000                                      kr.   16.000

 

Note 4 Markedsføring omfatter:

a.       Hjemmeside                                                     kr.     3.000

b.      Annoncering                                                     kr.     5.000

c.       Nyanskaffelser                                                kr.     4.000

Total                                                                             kr.   12.000                                     kr. 12.000

 

Note 5 Mødeudgifter omfatter:

a.       Honorarer foredragsholdere                     kr.   10.000                                     kr. 13.000

b.      Lokaleleje                                                                                       kr.     5.000                                     kr.   6.000

c.       Årsmøde m.m.                                                 kr.     2.000                                     kr.   2.500

d.      Medlems-bestyrelse og udv.møder       kr.     3.000                                     kr.   1.500

Total                                                                             kr.   20.000                                     kr. 23.000

 

Note 6 Tryksager omfatter

a.       Evt. indkøb af medlemsmateriale,

trykning af nye foldere m.m.                    kr.   10.000                                     kr.    0,00