Nyhedsbreve

Nyhedsbrev maj 2023.

Kære støttemedlem

Efter regeringens udmelding om flere penge til sundhedsområdet, specielt til kræftområdet, hvor man nu vil komme med en ny Kræftplan 5, ser vi en mulighed for, at få gennemført vores projekt med etablering af et nyt hospice i Skanderborg. Grunden til vores optimisme er, at de fleste penge til hospicepladser i Danmark er bevilget gennem de forskellige kræftplaner. Vi vil nu, i samarbejde med Hospice Forum Danmark og Støtteforeningen for Rudersdal Hospice, gøre vores indflydelse gældende overfor Sundhedsstyrelsen, der skal komme med oplæg til Kræftplan 5.
Vi har allerede kontakt til flere politikere for, at gøre opmærksom på behovet for et hospice i vores nærområde.

Vi arbejder også, som tidligere oplyst, med at købe en grund af Skanderborg Kommune, beliggende i udkanten af Fruering. Det er dog en langsommelig proces, men vi tror på, at tidsplanen ikke bliver forsinket af den grund.

Bestyrelsen har lige været på studiebesøg hos, Hospice Vangen i Nørre Sundby, for at få inspiration. Det var et meget spændende besøg, på landets nyeste hospice og vi fik tilsagn fra både deres formand (der er næstformand i Nordjyllands Regionsråd) og hospicechefen om, at de gerne ville stå til rådighed med hjælp og vejledning i vores videre arbjede.

Vi har, i samarbejde med Skanderborg Fodslaw, traditionen tro, arrangeret “Gå for Hospice” onsdag den 16. august kl. 18:30 fra Vestermølle, hvor vi starter ved Skanderborg Junior Sejlklubs lokaler. Der vil blive en 5 og 10 km`s rute i noget af Skanderborgs smukkeste natur – så sæt allerede kryds i kalender nu – det plejer at være en rigtig hyggelig aften.

Til slut, tak for jeres støtte til foreningen, uden jeres opbakning bliver projektet ikke til noget.
Rigtig god sommer.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Villy Helleskov
formand

Denne e-mail er sendt fra ForeningsAdministrator.dk

Nyhedsbrev juni 2022

Inden sommerferien helt starter, vil vi gerne fra Støtteforeningen for Hospice Østjylland informere om hvad der sker.

Vi har længe arbejdet på, at finde en egnet grund, hvor vi kunne opføre et nyt hospice, når vi får en driftsoverenskomst med Region Midt.

Vi har haft et fortrinligt og konstruktivt samarbejde med Skanderborg Kommune, på både politisk og embedsmæssig plan herom. Dette har medført, at Skanderborg Byråd i dag, den 22. juni 2022 har besluttet, at de er sindet at sælge en grund til os, når vi har tilsagn fra Region Midt. Grunden er beliggende vest for Fruering, ved Vester Møllevej, i et naturskønt område og logistisk fint placeret Så det er vi overordentlig godt tilfredse med i Støtteforeningens bestyrelse.

Det er også en kraftig tilkendegivelse fra Skanderborg Byråd side, at de bakker fuld og helt om at få etableret et hospice i vores nærområde. Vi betragter det også som et klart signal, til både politikkerne på Christiansborg og i Region Midt om, at vi vil have etableret et hospicetilbud i Skanderborg, så vi også her kan tilbyde hospicepladser til døende og deres pårørende i vores nærområde.

Vi har også indledt et samarbejde med Hospice Forum Danmark og Støtteforeningen for Rudersdal Hospice, hvor vi for nylig har sendt et fælles brev til Sundhedsstyrelsen, om at få et møde, så vi ad den vej kan få presset på for, at få flere hospicepladser i Danmark. Vi regner med at få mødet lige efter sommerferien.

Vi mærker en stor lokal opbakning til vores arbejde. Det har bl.a. resulteret i, at Lions Hørning på deres 50 års jubilæumsdag har doneret 50.000 kr., når vi kommer i gang med byggeriet. Ligeledes har vi fået 15.000 kr. fra et par i vores medlemskreds – så en stor tak til begge donationer.

Rigtig god sommer og tusind tak for den store opbakning I, som medlemmer giver, det er vi meget taknemmelige over.

På bestyrelsens vegne

Villy Helleskov

formand

 

 

 

Julehilsen

                                                                                                                Julen 2021

Kære medlem af Støtteforeningen.

 

Vi vil gerne, fra hele bestyrelsens side, ønske dig og dine en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. I dag er det årets korteste dag og vi går lysere tider i møde,  det håber vi også gælder mulighederne, for at få etableret et nyt hospice i vores nærområde.

 

Vi har først i januar møde med borgmesteren og kommunaldirektøren i Skanderborg Kommune, for at drøfte mulighederne for at erhverve en grund, der kan være med til at lægge pres på det politiske niveau.

Vi har også indledt et samarbejde med støtteforeninger i Kolding og Rudersdal samt Hospice Forum Danmark, for at tale med større vægt overfor Sundhedsministeriet.

 

Vi planlægger også, at få foretræde for det nye hospitalsudvalg i Region Midt  først i det nye år og her er det vigtigt, at vores forening har stor opbakning i lokalbefolkningen og vi har stadig over 1.000 medlemmer, så en stor tak for jeres vedvarende støtte, det er rigtig flot. Det giver også energi til bestyrelsesarbejdet.

 

Så alt i alt er der grund til fornyet optimisme, for planerne om et nyt og tiltrængt hospice i Skanderborg.

 

Men nu skal julefreden sænke sig, så endnu engang, en rigtig glædelig jul samt et godt nytår og pas godt på jer selv.

 

På hele bestyrelsens vegne

Villy Helleskov

formand 

 

NB: Vi har lige indgået en sponsoraftale med EDC Skanderborg/Hørning/Ry,

hvor man får 12.000 kr. i rabat på mæglersalæret og støtteforeningen får

3.000 kr. pr. handel.

                                                           

                                                                                 

Nyhedsbrev august 2021

Kære medlem af Støtteforeningen

Vi håber I alle har haft en god sommer.

Corona og covid19 fylder heldigvis mindre og det lader til, at der i Danmark er styr på udbredelsen, så andre dagsordener også kan få plads i den danske sundhedsdiskussion, herunder etablering af flere hospicepladser i Danmark.

Derfor trækker vi nu igen fuld ud i arbejdstøjet, for at komme i dialog med det politiske niveau, da det jo er sundhedsministeren og regionsrådet i Region Midt, der har nøglen til det videre arbejde, med at få etableret et hospice i Skanderborg.

Regionsrådet har på deres møde den 3. maj behandlet emnet – Styrkelse af den palliative indsat i Region Midtjylland – og vi har gennemgået referatet med bilag fra dette møde, og sendt hospitalsudvalget, enkelte øvrige politikere og administrationen vores udlægning af behovet for yderligere hospicepladser i regionen. Vi har ikke været enige med administrationens udlægning af behovet, det har vi gjort hospitalsudvalget opmærksom på, herunder påpeget de fejlkonklusioner hospitalsudvalget er blevet præsenteret for af administrationen.

Det vi ønsker, er lige adgang til en hospiceplads og der er utrolig stor ulighed i Region Midt, afhængig af hvor man bor. Hvis man sammenligner med indbyggerne i Skive og Skanderborg, bliver der indlagt 14 fra Skive hver gang der bliver indlagt 8 fra Skanderborg. Det er ganske enkelt en alt for stor ulighed, som regionen ikke tager alvorligt.

Vi har fået svar fra regionsrådsformand Anders Kühnau, der ikke åbner op for flere hospicer lige nu. Vi mener ikke at regionsrådsformanden og administrationen i regionen, har forstået alvoren i de manglende hospicepladser i vores nærområde, derfor vil vi snarest tage kontakt til regionen, for at komme i dialog om etablering af et hospice i Skanderborg.

Vi har holdt virtuelle bestyrelsesmøder og har her bl.a. besluttet, at generalforsamlingen 2019/20, som vi endnu ikke har afholdt, er aflyst. Vi er nu så tæt på næste generalforsamling, der skal afholdes inden udgangen af oktober 2021, at det ikke giver mening, at afholde den udsatte generalforsamling. Det betyder, at den nuværende bestyrelse fortsætter uændret indtil generalforsamlingen i oktober 2021.

Vi har drøftet i bestyrelsen, om vi skulle arbejde på at erhverve en grund, som kunne være med til at sende et klart signal, at vi vil have et hospice i vores nærområde. Vi har tidligere fået tilsagt fra Skanderborg Kommune, at de ville være behjælpelig med, at finde en egnet grund til et hospice, så vi er i en god dialog om en egnet grund. Det er her vigtigt, at grunden ligger i rolige omgivelser, og at der er en god infrastruktur.

Opbakningen fra medlemmerne til vort arbejde er vigtigt, og i denne proces vil vi gerne, at I som medlemmer byder ind med forslag og ideer. Her tænker vi også på eventuel økonomiske støtte, ikke kun som kontingentbetalende, men også med større betingede donationer og gaver, som en del af egenfinansieringen til et hospice. I er velkomne til enten at kontakte formanden eller kasseren.

Vi har heldigvis knap 1000 medlemmer der støtter op om vores arbejde. Der er desværre forsat ca. 120 medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2020/21, det håber vi selvfølgelig er en forglemmelse.

BEMÆRK.

Traditionen tro er der i samarbejde med Skanderborg Fodslaw arrangeret gåture på h.h.v. 5 og 10 km den 18. august, med start fra Vestermølle v/SJS-sejlklubben kl. 19:00. Kom og støt et godt formål og få god motion i den flotte natur.

Vi har brug for, at der på sigt kommer nye ansigter i bestyrelsen. P.t. har vi kun en enkelt suppleant, og det er ikke holdbart i længden. Så vi hører gerne fra nogle af jer, der har lyst til at udføre et stykke arbejde i bestyrelsen.

Pas godt på jer selv, og endnu engang tak for jeres støtte.

På hele bestyrelsens vegne

Villy Helleskov                                           Anders Christiansen

Formand                                                    Kasserer

Nyhedsbrev februar 2021

Kære medlem af Støtteforeningen

Fra bestyrelsen vil vi ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår. Selv i denne mørke og kolde tid og med Coronanedlukning kan vi glæde os over, at vaccinationerne er begyndt og både smittetal og indlæggelser er faldende, så der burde være lys forude.

På grund af den delvise nedlukning af samfundet og deraf et forsamlingsforbud, har vi endnu ikke taget stilling til afviklingen af generalforsamlingen for 2020. Vi har end ikke fundet det forsvarligt, at afholde bestyrelsesmøder, men derfor har vi ikke ligget på den lade side.

Vi har bl.a. været i dialog med ledelsen i Region Midtjylland om situationen med mangel på hospicepladser, og vi forventer, at regionen kommer med en tilbagemelding i løbet af foråret. Henvendelsen er foranlediget af den rapport, der kom fra Rigsrevisionen, hvor regionerne får kritik af deres manglende tilbud og indsats på det palliative område, som Rigsrevisionen kalder for utilstrækkelig og ulige.

Vi forventer, når situationen omkring Corona letter, med lavere smittetal og vaccinationer der begynder at virke, at der så kommer gang i forhandlingerne mellem regionerne og Christiansborg om den nødvendige og øgede indsat på det palliative område. Vi følger selvfølgelig op på det. Hospice Forum Danmark er også aktiv i dialogen med regionerne, så det burde være håb forude, med et hospice i Skanderborg.

Det har de seneste år været lidt en torn i øjet på os, at 15% af vores indtægter skulle gå til renter og bankgebyrer. Det har vi gjort noget ved og derfor har vi skiftet pengeinstitut til Danske Bank, så vi ikke skal betale negative renter af vores indestående. Danske Bank har den politik, at registrerede almenvelgørende foreninger, ikke skal betale negative renter. Vi skal dog forsat betale gebyrer for de produkter vi benytter, men samlet forventer vi en halvering af vores bankomkostninger i 2021/22.

Den nye konto i Danske Bank, som i kan benytte jer af, er reg. nr. 9570 konto 13146462, det fremgår også af hjemmesiden.

Vort største ønske er, at den formue I som medlemmer har bidraget til, kommer til gavn og glæde for fremtidige indlagte på et hospice i Skanderborg.

Vi modtager selvfølgelig også gaver, både de fradragsberettigede til godkendte foreninger og andre gaver og arv. Er der spørgsmål hertil, kan I kontakte kasserer Anders Christiansen enten på mail: anders.ring.christiansen@gmail.com eller tlf.: 25 88 82 08.

Pas godt på jer selv.

På hele bestyrelsens vegne

Villy Helleskov                                           Anders Christiansen

Formand                                                    Kasserer

Skanderborg, april 2020

 

Nyhedsbrev fra Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Kære medlem

Vi havde i bestyrelsen satset meget på, at 2020 skulle være året hvor vi fik et gennembrud i sagen om, at etablere et hårdt tiltrængt hospice i Skanderborg.

Hospice Forum Danmark har hos REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) bestilt og fået leveret en rapport der belyser sammenhængen mellem hospice beliggenhed, kontakter til hospice og patienternes kommunale tilhørsforhold. Af rapporten fremgår det klart, at vi i vores nærområde ikke har så mange indlæggelser, som andre områder har, hvilket ­- endnu engang – viser at der mangler hospicepladser specielt i vores nærområde.

Vi havde, i samarbejde med Hospice Forum Danmark, en fælles anmodning klar til sundhedsministeren, hvor vi bad om et møde. I denne henvendelse indgik den nye rapport, som endnu en argumentation for, at få etableringen af et nyt hospice i Skanderborg på finansloven.

Da vi skulle til at afsende denne henvendelse, overhalede corona virussen os indenom, og siden den tid har virussen jo totalt sat dagsordenen i Danmark, specielt indenfor sundhedsområdet.

Vores vurdering er derfor, at det lige i øjeblikket ikke nytter noget at rette henvendelse til sundhedsministeren, da en sådan henvendelse på nuværende ikke ville blive prioriteret i forhold til de enorme problemstillinger sundhedsministeriet og finansministeriet står overfor.

Vi følger selvfølgelig situationen nøje og er klar med vores argumentation, ligeså snart tingene igen bliver mere normale. I mellemtiden forbereder vi os selvfølgelig så godt vi kan.

En vigtig brik i vores argumenter er selvfølgelig den store opbakning, der er i lokalbefolkningen til Støtteforeningen, og vi håber meget, at I vil blive ved med at have tålmodighed med projektet, så vil vi i bestyrelsen love, at gøre alt hvad der står i vores magt til at få et tiltrængt projekt realiseret.

Det skal lykkes og det vil lykkes, da der er et stort behov.

Traditionen tro plejer vi i samarbejde med Skanderborg Fodslaw at arrangere en gåtur på henholdsvis 5 og 10 km i Skanderborgs flotte natur. Det skulle have været den 6. maj, men er nu aflyst på grund af situationen med corana. Vi håber, at turen vil blive gennemført på et senere tidspunkt, og vil så udsende oplysninger herom. Se eventuelt på Skanderborg Fodslaw´s hjemmeside http://www.skanderborgfodslaw.dk/?pageid=1&menuid=2&languageid=0

Rigtig god sommer og tak for jeres opbakning til støtteforeningen. Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne.

Villy Helleskov

Formand

NB: Husk at Støtteforeningen har en sponsoraftale, der betyder, at hvis du sælger huset gennem EDC Skanderborg, Hørning og Ry, vil du få 8.000 kr. i rabat på salæret, og Støtteforeningen for Hospice Østjylland vil modtage 4.000 kr. i sponsorat.

Skanderborg, den 7. juni 2019

 

Nyhedsbrev fra Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Vi ønsker alle medlemmer af Støtteforeningen for Hospice Østjylland en rigtig god sommer.

Vi har, i de år foreningen har eksisteret, haft et tilsagn om en grund på ca. 10.000 m2 til byggeriet af et nyt hospice i Skanderborg.  Vedkommende har nu solgt sin gård og derfor har vi desværre ikke dette tilsagn mere.

Vi har derfor haft meget positive møder, med både tidligere borgmester Jørgen Gaarde og vores nye borgmester Frands Fischer, for at drøfte om Skanderborg Kommune ville være os behjælpelige med en grund. Vi har mødt meget stor velvillighed, og sagen har været på byrådsmødet den 29. maj 2019, hvor et enigt byråd vedtog ”at være behjælpelig med at finde en grund”. Dette har stor betydning for det videre arbejde med, at få etableret et nyt hospice i Skanderborg.

Hospice Forum Danmark har fået testamenteret en villa i Hørning, og vi har været behjælpelige med at stå for det praktiske, bl.a. med at få huset ryddet og sat til salg. Det har givet os en indtægt på ca. 10.000 kr. Herudover har EDC Skanderborg, der har stået for salget, doneret 20.000 kr. til os. Hvis testamentet var til os, ville det have betydet en million indtægt til foreningen, så hvis nogen ønsker, eller har kendskab til nogen, der ønsker at testamentere et beløb, vil vi i bestyrelsen selvfølgelig gerne kontaktes.

Folketingsvalget er nu overstået, så det er jo spændende hvad det kommer til at betyde for hospicesagen og specielt for os. Vi har i valgperioden kontaktet en del opstillede folketingskandidater. Desværre er det kun få kandidater der har reflekteret på vores henvendelse, men dem der har, har svaret positivt.

Når vi kender resultatet af valget og hvem der bliver sundhedsminister, vil vi hurtigst muligt tage kontakt til vedkommende, for at presse på, for at få gang i processen med at komme på finansloven. Vi vil ligeledes anmode om foretræde for folketingets sundhedsudvalg efter sommerferien.

Behovet for hospicepladser i vores nærområde er stadig stor, og derfor er det vigtigt med den opbakning foreningen har haft gennem mange år – det skal lykkes, at få et nyt hospice bygget, til gavn for de personer og deres pårørende, der har brug for et hospiceopholdt.

Endnu engang, god sommer og tak for din støtte til foreningen.

Med venlig hilsen

Villy Helleskov, formand

Rønnebærvænget 1

8660 Skanderborg

Tlf. 40 28 77 03

Mail.: helleskov@hotmail.dk

NYHEDSBREV MAJ 2018

Kære støttemedlem                                                             Skanderborg maj 2018

Traditionen tro udsender vi et forårsbrev, det er blevet lidt forsinket, fordi vi gerne ville have de sidste nyheder med.

Vi har haft møde med borgmester Jørgen Gaarde, for at få afklaret byrådets stilling til et Hospice i Skanderborg. Det var et meget positivt møde, hvor vi aftalte, at vi skulle rette skriftlig henvendelse til Skanderborg Byråd, så det kunne behandles på et byrådsmøde.

Det blev behandlet på byrådets møde den 25. april, hvor byrådet bakkede 100% op om at støtte oprettelsen af et nyt Hospice i Skanderborg, og byrådet tilføjede yderligere, at ”Skanderborg Kommune vil gerne stå til rådighed for det nødvendige planarbejde og bakker gerne op i forhold til jeres henvendelser til Region Midtjylland og evt. sundhedsministeren”. Under Skanderborg byråds-tv kan man se behandlingen af punktet.

Både borgmesteren og byrådet lagde stor vægt på den store medlemsopbakning foreningen har med ca. 1000 medlemmer.

Vi havde, den 15. maj møde med Regionsrådsformand Anders Kühnau og koncerndirektør for sundhedsområdet Ole Thomsen, hvor vi forelagde status på, hvordan netop vores nærområde er dækket ind, specielt efter etableringen af Hospice Gudenå i Brædstrup. Tallene viser klart, at det ikke har løst problemet i vores område. Så behovet er ikke blevet mindre, herudover er der en stor befolknings tilvækst netop i Odder, Skanderborg området. Det betyder, at ca. 50 % af de borgere, der kunne have stor gavn af et Hospiceophold ikke får muligheden, og det er ikke acceptabelt. Man må med rimelighed kræve, at der tilnærmelsesvis er lige adgang til et Hospice inden for nærområdet.

Anders Künau og Ole Thomsen bakkede vores synspunkter op, men hvis det skulle kunne realiseres var det afhængig af, at Staten kom med en del af finansieringen, hvilket de også har gjort tidligere.

Så vi har stadig en god sag at kæmpe for, og vi agter at vinde den sag.

Vi har også stor opbakning i Hospice Forum Danmark og vi skal nu have aftalt det videre forløb vedr. henvendelse til sundhedsministeren. Vi håber, at det så kan indgå i finanslovsforhandlingerne til efteråret.

Der er kommet ny persondatalov, der lovgiver bl.a. foreninger om, hvorledes man skal behandle personlige oplysninger. Vi har i samarbejde med vores IT leverandør lavet retningslinjer, så vi opfylder kravene.

Vi har forskellige arrangementer, som det fremgår af vores hjemmeside www.hospiceostjylland.dk

Vi vil gerne ønske alle en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne.

Villy Helleskov

Formand

NYHEDSBREV MAJ 2017

Kære støttemedlem                                                                                                                     Skanderborg, maj 2017

Traditionen tro udsender vi et forårsbrev, men det er ligesom foråret lader vente lidt på sig, men så må glæden blive endnu større, når varmen kommer.

I dagspressen har man inden for den seneste tid kunnet læse, at Region Midt har ansøgt om penge fra Satspuljemidlerne med henblik på at åbne nogle af de pladser på henholdsvis Hospice Søholm og Hospice Gudenå, som endnu ikke er ibrugtaget. Realistisk set bliver det måske til åbning af 2 pladser på Hospice Søholm – men lad os nu se. Det har hele tiden været vores holdning i bestyrelsen, at det selvfølgelig er fornuftigt at åbne de pladser, der mangler at blive ibrugtaget på de to hospicer.

Så snart det er sket, står vi klar med gode argumenter om et udækket behov i vores nærområde for at få etableret et nyt Hospice i Skanderborg.

Region Midt har på mødet i april fået forelagt en status på Hospiceområdet i regionen, og heraf fremgår det, at Hospiceforbruget i Odder/Skanderborg-området er 0,043 procent pr. indbygger sammenlignet med et gennemsnit i hele regionen på 0,071 procent.

Hertil kommer, at det kun er ca. halvdelen af de henviste, der kommer på Hospice.

Det er ganske enkelt ikke godt nok. Man må med rimelighed kræve, at der tilnærmelsesvis er lige adgang til et Hospice inden for nærområdet. Det fremgår ligeledes af afrapporteringen, at nærhed har stor betydning,

Så vi har stadig en god sag at kæmpe for, og vi agter at vinde den sag.

Vi regner stadig med en tidshorisont på max 4 år, inden der kommer en beslutning om etablering af endnu et Hospice i Region Midt.

Det er derfor vigtigt, at vi har stor opbakning, og at vi holder ved – så tak for din/jeres fortsatte støtte.

I bestyrelsen arbejder vi med at have kontakt til beslutningstagerne – altså politikerne på både lands-, regionalt- og lokalt plan.

Vi har også forskellige arrangementer, som det fremgår af vores hjemmeside www.hospiceostjylland.dk

Her skal nævnes, at du kan få motion, samtidig med at du støtter foreningen, ved at gå enten 5 eller 10 km i samarbejde med Skanderborg Fodslaw. Du skal blot møde op ved Birgit og Erik Jacobsen, Vestermøllevej 7, Fruering den 10 maj kl. 19:00.

Den 17. maj er der foredrag med Jacob Birkler, kendt som formand for Etisk Råd i Danmark – se kalender.

Herudover vil der være repræsentanter fra foreningen ”på gaden” ved forskellige lejligheder, for at gøre opmærksom på vores arbejde, og forhåbentlig få endnu flere medlemmer. Vi er for øjeblikket ca. 1000 medlemmer.

Med venlig hilsen og rigtig god sommer

På bestyrelsens vegne

Villy Helleskov

Formand

NYHEDSBREV APRIL 2016

Kære støttemedlem!

Nu er foråret endelig over os. Alle de blomsterløg, der har ligget og ventet i den kolde vinterjord, er nu ved at bryde igennem til glæde for os, der går og kigger på dem. I bestyrelsen har vi også brugt vinteren på at sætte løg, der forhåbentlig kan blomstre i løbet af foråret og over de kommende år.

Der er gået en del tid med at overgå til nyt medlemskartotek og regnskabssystem. Det betyder, at alle har fået nye medlemsnumre, og at både opkrævning af medlemskontingent, kommunikation med støtteforeningens medlemmer og regnskabsføring fremadrettet bliver hurtigere, nemmere og billigere. Dette skyldes ikke mindst, at meget kommunikation gennem det nye system kan foregå elektronisk.

Vi har pt. 988 aktive medlemmer af støtteforeningen. Det er vi rigtig glade for og samtidig håber vi, at vi også på det felt vil blomstre hen over den næste tid, da vi står stærkere, jo flere medlemmer vi er.

I bestyrelsen har vi arbejdet på forskellige tiltag, der forhåbentlig øger opmærksomheden på støtteforeningens arbejde og behovet for et hospice i vores nærområde:

– hjemmesiden har fået et nyt design og er blevet opdateret – se www.hospiceostjylland.dk, vi har også fået en facebookside.

– den 11. maj kl. 19-21 har ’Skanderborg Fodslaw’ arrangeret en gåtur for hospice. Alle er velkomne til at gå for en god sag. Turen starter hos Birgit og Erik Jacobsen, Vestermøllevej 7, 8660 Skanderborg. Der vil blive annonceret om det i Uge-Bladet for Skanderborg og på vores hjemmeside og facebookside.

– vi har været så heldige, at journalist Anders Agger har sagt ja til at komme og holde foredrag med titlen ”Det må gerne gøre lidt ondt”. Foredraget foregår mandag den 30. maj kl. 19-22 i Odder Spektrum. Billetter á 80 kr. kan købes efter 2. maj i Bog og Idé i Odder, Horsens og Skanderborg, samt ved indgangen. Det vil være muligt at købe kaffe og kage i forbindelse med foredraget. Billetindtægten går ubeskåret til Støtteforeningen for Hospice Østjylland og Anders Agger skal ikke have honorar.

– Sensommerens ’gå-på-gaden-dag’, hvor vi bl.a. fik mulighed for at præsentere støtteforeningens opdaterede folder, var en god lejlighed til at gøre opmærksom på hospice, og vi fik ca. 60 nye medlemmer den dag. I foråret vil foreningen være til stede ved kræmmermarkederne i Odder den 6. august og i Skanderborg den 3. september. Her håber vi på at få lejlighed til at gøre opmærksom på arbejdet for et hospice i vores nærområde.

Desuden kan vi fortælle, at bestyrelsen har planlagt en studietur til Fyn i juni, hvor vi skal besøge Hospice Fyn i Odense og Hospice Sydfyn i Svendborg, for at få inspiration til det videre arbejde.

Hvornår kommer det hospice så? Det er naturligvis det helt afgørende spørgsmål. Lige nu blæser de politiske vinde i retning af at åbne de disponible pladser på de allerede eksisterende hospicer. Det kan betyde, at åbningen af et hospice i nærheden af Skanderborg får lidt længere udsigter. Vi fortsætter selvfølgeligt ufortrødent arbejdet og er stadig overbevist om, at der kommer et hospice her hos os i løbet af 2-5 å

Med ønsket om et glædeligt forår!

På bestyrelsens vegne

Villy Helleskov                                                                                    Line Rudbeck

Formand                                                                                               Kasserer

NYHEDSBREV APRIL 2015

Kære medlemmer

Nu er foråret på vej, og det er tid til, at I får en orientering fra bestyrelsen om, hvad der er sket siden generalforsamlingen.

Et af de spørgsmål, I formentlig har, er:

Bliver der nogensinde bygget et Hospice i vores område?

Bestyrelsen er af den klare overbevisning, at der inden for 3-5 år bliver bygget et Hospice på grunden ved Anebjerg. Det, vi arbejder på, er et Voksenhospice, måske med nogle dagpladser eventuelt også nogle natpladser.

Selv om Hospice Gudenå i Brædstrup er åbnet med 9 pladser, er der i området behov for yderligere et Hospice. En rapport fra Region Midt for 2013 viser, at 46% af alle henviste ikke nåede at komme på Hospice, inden de døde – det er bare ikke godt nok.

I dag er det hovedsageligt kræftpatienter, der kommer på Hospice, men både mennesker med KOL- og med hjertesygdomme kan have brug for at komme på Hospice, og EAPC (European Association of Palliative Care) udtaler, at der bør være ca. 450-500 hospice pladser i Danmark. Det er ca. det dobbelte af det, vi har i Danmark i dag. Hertil kommer, at det er i vores område, at befolknings-tilvæksten er størst i Region Midt.

Hospice Forum Danmark arbejder intens på at få Folketinget til at bevilge flere penge til området, men det er også vigtigt, at I som medlemmer og vi som bestyrelse er med til at presse på, for at det skal lykkes at få et nyt Hospicetilbud i vores område.

På sidste generalforsamling blev der valgt næsten ny bestyrelse og vi har nu haft 3 bestyrelsesmøder. Her deltager tidligere formand Troels Dolmer heldigvis, så vi kan trække på hans store erfaring, så vi ikke skal starte forfra med alting. Herudover har vi været på 2 studieture til Sct. Maria Hospice i Vejle og Hospice Djursland, hvilket har givet os et indblik i, hvad et Hospice er, og hvilke udfordringer vi kan forvente os. Besøgende har bestyrket os i, at et Hospice er et rigtig godt tilbud til mange, så livets afslutning kan foregå på en værdig og god måde, både for patienter og de pårørende.

Den nye bestyrelse fremgår af vores Hjemmeside www.hospiceostjylland.dk

Med venlig hilsen

Villy Helleskov

Formand